ČLENSTVO

Podmienky členstva

Vznik členstva a podmienky jeho vzniku:

  • Členstvo v združení vzniká zápisom do zoznamu členov združenia a uhradením členského poplatku a zápisného.

Podmienky zápisu do zoznamu členov združenia:

  • Členom združenia sa môže stať každý subjekt ktorý predloží riadne vyplnenú žiadosť s uvedením svojej pôsobnosti v rybárskom obore, alebo súvisiacich činnostiach a doloží: a) výpis z Obchodného registra, alebo b) živnostenský výpis, alebo c) je osobou samostatne hospodáriacim roľníkom, alebo inak preukáže prínos pre „ZCHRS“ Združenie chovateľov rýb na Slovensku
  • Podanie žiadosti o prijatie do združenia, ktorá musí byť doložená: a) písomný prehlásením uchádzača, že vstupuje do združenia a zoznámil sa so stanovami združenia, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.
  • Uhradenie členského príspevku a zápisného.

Zánik členstva v združení:

  • Členstvo v združení zaniká vylúčením člena, ktoré vykoná prezídium vyradením zo zoznamu členov združenia na základe: a) písomného oznámenia člena o jeho vystúpení zo združenia, b) zániku právnickej a fyzickej osoby, c) smrti fyzickej osoby, d) zrušenia členstva pre neplatenie členského príspevku, e) na základe neplnenia si členských povinností.

Pripravuje sa

🙂