O NÁS

Vízia

Skupina chovateľov rýb dlhodobo pociťovala, že sa produkčnému rybárstvu nevenuje v rámci poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu dostatočná pozornosť. Stále ťaživejšia ekonomická situácia chovateľov, klesajúci objem dotácií, prakticky žiadna ochrana domáceho trhu a absolútne nedostatočná podpora rozvoju chovateľstva rýb na Slovensku, sú len niektoré, z celého radu problémov s ktorými sa toho odvetvie stretáva v danej praxi. Navyše, doteraz neexistovalo profesné združenie, ktoré by bolo partnerom v procese tvorby legislatívy ako aj integračných procesoch najmä vo vzťahu EU.

Tieto, ale aj ďalšie dôvody, stupňujúci sa tlak prostredia ústiaci do zápasu o existenciu chovov, primäl 16 subjektov z oblasti chovu, výskumu a školstva, k založeniu Združenia chovateľov rýb na Slovensku. Toto združenie bolo dňa 3.6.1999 zaregistrované na MVSR. Dňa 30.6.1999 prebehlo jeho prvé valné zhromaždenie. Okrem presadzovania a ochrany záujmov chovateľov rýb na Slovenku, formou aktívneho jednania s príslušnými orgánmi a organizáciami, je jeho ambíciou postupne vybudovať servisné informačné stredisko pre produkčný chov rýb, byť partnerom pre rozhodujúce subjekty v procese globalizácie a integrácie a vo všeobecnosti napomáhať rozvoju chovu rýb na Slovensku.

PETROV ZDAR !

Hlavné úlohy združenia

  1. Združenie zastupuje, obhajuje a presadzuje záujmy a potreby svojich členov voči štátnym a samosprávnym orgánom a inštitúciám na všetkých úrovniach, ako aj voči ostatným právnickým a fyzickým osobám, ako aj voči členom navzájom
  2. Vykonáva pre svojich členov odbornú a poradenskú činnosť
  3. Organizuje propagačnú činnosť a spoločné prezentačné akcie v tuzemsku i v zahraničí
  4. Spolupracuje pri tvorbe legislatívy, najmä oblastiach týkajúcich sa predmetu činnosti jeho členov. Spolupracuje a kolektívne jedná s orgánmi štátnej správy v tejto oblasti
  5. Združenie je nápomocné pri výkone dohľadu nad dodržiavaním platných právnych predpisov týkajúcich sa predmetu podnikanie členov združenia
  6. Je nápomocné pri výkone dohľadu nad dodržiavaním požadovanej úrovne kvality chovu, spracovania a predaja rýb
  7. Zasadzuje sa za zvyšovanie úrovne chovateľstva rýb, o mimosúdne riešenie vzájomných nezhôd a o spolu prácu pri riešení právnych sporov medzi členmi združenia navzájom a s inými subjektmi
  8. Napomáha svojim členom v získavaní finančných a materiálnych prostriedkov a podporuje začínajúcich podnikateľov v chove rýb, vrátane podpory právnej a odbornej