„VEDA pre PRAX – spolupráca spája“
konferencia 28. - 29.6.2022

PROGRAM KONFERENCIE

I.DEŇ (28.6.2022)                           

SEKTOR AKVAKULTÚRY
LIRSKI, A.: Akvakultúra v Poľsku (IRS, Instytut Rybactwa Śródladowego, Olstyn)  Príspevok
LEVAI, F.: Akvakultúra v Maďarsku (MA-HAL, Maďarská organizácia pre chov rýb a akvakultúru) Príspevok
CHALUPA, P.: Sektor akvakultúry v ČR (Ministerstvo zemědělství ČR, Praha)

ZDRAVOTNÝ STAV A WELFARE RÝB
PAPIERNIKOVÁ, E.: Registrácia a schvaľovanie prevádzok akvakultúry a rybárstva (ŠVPS, Bratislava) Príspevok
MACEKOVÁ, M.: Činnosť NRL pre choroby rýb a kôrovcov v rokoch 2020 – 2022 (ŠVPÚ, D.Kubín)
PALÍKOVÁ, M.: Aktuální poznatky o edémové nemoci kaprů ČAV Brno (VaFU Brno) Príspevok

ICHTYOLÓGIA
JURAJDA, P.: Bečva – trochu jinak (ČAV-Brno) Príspevok
PŘÍHODA, J.: Škoda na rybách rieke Hron v roku 2021 (znalec v odvetví–Rybárstvo a rybnikárstvo) Príspevok
KRAJČ, T. 1, KRÍŽEK, P. 2, HAJDÚ J. 3, DOBIAŠ, T. 4 : Rieka Slaná – žije v nej dnes niečo?
(1VODA a RYBY, n.o., 2SRZ-RADA Žilina, 3ŠOP SR Banská Bystrica, 4 SVP, š.p. Bratislava) Príspevok

                                             

OPERAČNÝ PROGRAM RYBNÉ HOSPODÁRSTVO, FINANCOVANIE PROJEKTOV
POJER, P.: Podpora chovateľov rýb v Čechách z OPRH 2014-2020 a informácia o OP Rybářství 2021-2027                                                                (Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor OP Rybářství)
PODLESNÝ, M.: Projekty Českého rybářského svazu z OP Rybářství 2014-2020(ČRS-Rada, Praha) Príspevok
HAVRAN, Š.: Možnosti financovania projektov z OPRH (Slovenská záručná a rozvojová banka) Príspevok

RYBOŽRAVÉ PREDÁTORY
REGENDA, J.: Rybožravé predátory v ČR a náhrada škôd v rybárstve (JU ČB – FROV) Príspevok
ADÁMEK, Z.: Nejvýznamnější aspekty ovlivňující výskyt kormorána na kaprových rybnících a výši škod na jejich obsádkách(ČAV, Brno) Príspevok
KRAJČ, T. – ANDREJI, J.: Náhrada škody na rybách spôsobená rybožravými predátormi (SIS) Príspevok
PŘÍHODA J.: Možnosti vakcinácie lososovitých druhov rýb (súkr. veterinárny lekár) Príspevok

II.DEŇ (29.6.2022)    

OPERAČNÝ PROGRAM RYBNÉ HOSPODÁRSTVO
MAJERECH, M.: Aktuálne čerpanie OPRH 2014-2020, schvaľovací proces nového PRH 2021-2022 (MPaRV SR, Odbor OPRH) Príspevok

INOVÁCIE, VEDA A VÝSKUM
PŠENIČKA, M.: Náhradní rodičovství u ryb, Nové postupy při odlepkovaní jiker vybraných druhú ryb, (JU ČB – FROV)
POLICAR, T.: Inovatívní projekty v podnicích akvakultury v ČR (JU ČB – FROV) Príspevok
TOMÁŠEK, J.: Inovatívne spôsoby odstraňovania sedimentov z rybníkov (Baktoma, s.r.o.)
REGENDA, J.: Aerační vložka pro rybářskou káď (demonštračná ukážka) (JU ČB – FROV)

CHOV RÝB A TECHNOLÓGIE CHOVU
PRCHAL, M.: Využití RAS s cílem zkrátit generační interval u kapra obecného v rámci šlechtitelského programu u plemene Amurský lysec (JU ČB – FROV)
STEJSKAL, V.: Chov okouna říčního (Perca fluviatilis) a pstruha duhového (Onchorhynchus mykiis) v multitrofickém  akvakulturním systému – případová studie z Irska.“ (Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích – FROV) Príspevok

ZDRAVOTNÝ STAV A WELFARE RÝB
BARČÁK, D.: Rozšírenie nepôvodných pásomníc u kapra rybn. v strednej Európe. (SIS, SAV KE)
KOPP, R.: Vplyv siníc v rybníkoch a akvakultúrnych zariadeniach (Mendlova univerzita v Brne)

POTREBA RÝB, MARKETING A PREDAJ RÝB
REPASKÝ, M.: Trendy vývoja spotreby a predaja rýb na Slovensku (METRO Cash & Carry SR s.r.o.)

Príspevky sú zverejnené so súhlasom autorov.